Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 10


(1) Tajemnica korespondencji, jak również tajemnica poczty i telekomunikacji


jest nienaruszalna.


(2) Ograniczenia mogą być zarządzone tylko na podstawie ustawy. Jeżeli


ograniczenie służy ochronie wolnościowego demokratycznego porządku


ustrojowego albo ochronie istnienia lub zabezpieczenia Federacji lub któregoś


kraju, to ustawa ta może postanowić, że ograniczenie nie będzie podane do


wiadomości zainteresowanego i że miejsce drogi prawnej zajmie kontrola przez


organy i organy pomocnicze ustanowione przez przedstawicielstwo ludowe.