Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 103


(1) Każdy ma prawo domagać się przed sądem wysłuchania go zgodnie z


prawem.


(2) Czyn tylko wtedy podlega karze, jeśli karalność była ustawowo określona


przed jego popełnieniem.


(3) Nikt nie może być wielokrotnie karany na podstawie powszechnych ustaw


karnych za ten sam czyn.