Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 104


(1) Wolność osoby może zostać ograniczona tylko na podstawie formalnej


ustawy i tylko z zachowaniem form w niej przewidzianych. Nie wolno ani


psychicznie, ani fizycznie znęcać się nad zatrzymanymi osobami.


(2) O dopuszczalności i czasie trwania pozbawienia wolności może orzekać


jedynie sędzia. W każdym przypadku pozbawienia wolności, nie opartym na


zarządzaniu sędziego należy niezwłocznie uzyskać orzeczenie sędziowskie. Policji


nie wolno z mocy własnej władzy trzymać nikogo we własnym areszcie dłużej niż


do końca dnia po ujęciu. Szczegóły reguluje ustawa.


(3) Każdego tymczasowo zatrzymanego na skutek podejrzenia o popełnienie


czynu karalnego należy najpóźniej w ciągu dnia po zatrzymaniu doprowadzić do


sędziego, który zobowiązany jest zawiadomić go o przyczynach zatrzymania,


przesłuchać i umożliwić przedstawienie zastrzeżeń. Sędzia powinien niezwłocznie


albo wydać pisemny nakaz aresztowania z uzasadnieniem albo zarządzić


zwolnienie.


(4) O każdym orzeczeniu sędziego, dotyczącym zarządzenia albo


przedłużenia pozbawienia wolności, należy niezwłocznie powiadomić członka


rodziny lub osobę zaufania zatrzymanego.