Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 104a


(1) Federacja i kraje ponoszą osobno wydatki, które wynikają z wykonania ich


zadań, o ile niniejsza Ustawa Zasadnicza nie stanowi inaczej.


(2) Jeśli kraje działają na zlecenie Federacji, to wynikające z tego wydatki


ponosi Federacja.


(3) Ustawy federalne, które przyznają świadczenia pieniężne i które są


wykonywane przez kraje, mogą stanowić, że świadczenia pieniężne w całości lub


części pokrywa Federacja. Jeśli ustawa określa, że Federacja ponosi połowę lub


więcej wydatków, to będzie ona wykonywana na zlecenie Federacji. Jeśli ustawa


określa, że kraje ponoszą jedną czwartą lub więcej wydatków, to wymaga ona


zgody Rady Federalnej.


(4) Federacja może zapewnić krajom pomoc finansową w przypadku


szczególnie znaczących inwestycji krajów i gmin (związków gmin) koniecznych dla


odparcia zakłócenia równowagi ogólnogospodarczej albo dla wyrównania różnic w


sile gospodarczej na obszarze federalnym albo dla popierania wzrostu


gospodarczego. Szczegóły, a zwłaszcza rodzaje inwestycji, które mają być


popierane, albo porozumienie administracyjne na podstawie federalnej ustawy


budżetowej.


(5) Federacja i kraje ponoszą wydatki administracyjne powstałe w ich


urzędach i ręczą w stosunku wzajemnym za prawidłową administrację. Szczegóły


określa ustawa federalna, wymagająca zgody Rady Federalnej.