Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 105


(1) Federacja sprawuje wyłączne ustawodawstwo w zakresie ceł i monopoli


finansowych.


(2) Federacja sprawuje ustawodawstwo konkurencyjne w zakresie


pozostałych podatków, jeśli przysługują jej wpływy z tych podatków w całości lub


części lub zachodzą przesłanki przewidziane w artykule 72 ustęp 2.


(2a) Kraje mają prawo do ustawodawstwa w zakresie lokalnych podatków od


konsumpcji od luksusu, jak długo i o ile nie są one identyczne z podatkami


regulowanymi przez ustawy federalne.


(3) Ustawy federalne dotyczące podatków, z których wpływy przypadają w


całości lub w części krajom lub gminom (związkom gmin), wymagają zgody Rady


Federalnej.