Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 106


(1) Federacji przypadają zyski monopoli finansowych i wpływy z


następujących podatków:


1. cła,


2. podatki od konsumpcji, o ile nie przypadają one stosownie do ustępu 21


krajom, stosownie do ustępu 3 wspólnie Federacji i krajom lub stosownie do


ustępu 6 gminom,


3. podatek od rogowego transportu towarów,


4. podatki od obrotu kapitałowego, podatek ubezpieczeniowy i podatek wekslowy,


5. jednorazowe daniny majątkowe i daniny wyrównawcze pobierane dla


przeprowadzenia kompensaty obciążeń,


6. daniny uzupełniające do podatku dochodowego i do podatku od korporacji,


7. daniny w ramach Wspólnot Europejskich.


(2) Krajom przypadają wpływy z następujących podatków:


1. podatek majątkowy,


2. podatek spadkowy,


3. podatek od pojazdów mechanicznych,


4. podatki od obrotu, o ile nie przypadają one stosownie do ustępu i Federacji albo


stosownie do ustępu 3 wspólnie Federacji i krajom,


5. podatek od piwa,


6. daniny kasyn gry.


(3) Wpływy z podatku dochodowego, z podatku od korporacji i z podatku


obrotowego przypada wspólnie Federacji i krajom (podatki wspólne), o ile wpływ z


podatku dochodowego nie zostanie przyznany stosownie do ustępu 5 gminom. We


wpływach z podatku dochodowego oraz z podatku od korporacji mają udział po


połowie Federacja i kraje. Udziały Federacji i krajów w podatku obrotowym są


ustalane w drodze ustawy federalnej, wymagającej zgody Rady Federalnej. Należy


przy tym wychodzić z następujących założeń:


1. W ramach bieżących przychodów Federacja i kraje mają jednakowe roszczenia


do pokrycia ich koniecznych wydatków. Ponadto należy ustalić zakres


wydatków uwzględniając wieloletnie planowanie finansowe.


2. Pokrycie potrzeb Federacji i krajów należy ze sobą tak uzgodnić, aby osiągnąć


sprawiedliwą kompensatę, uniknąć przeciążenia podatników i zapewnić


jednolity poziom życia na obszarze federalnym.


Dodatkowo są włączane do ustalenia udziałów Federacji i krajów w podatku


obrotowym minimalne przychody podatkowe, które wynikają dla krajów od 1


stycznia 1996 r. z uwzględnienia dzieci w prawie o podatku dochodowym.


Szczegóły określa ustawa federalna według zdania 3.


(4) Udziały Federacji i krajów w podatku obrotowym należy na nowo ustalić,


jeśli stosunek między przychodami i wydatkami Federacji i krajów rozwinie się w


sposób zasadniczo odmienny. Minimalne przychody podatkowe, które stosownie


do ustępu 3 zdanie 5 dodatkowo są włączone do ustalenia udziałów podatku


obrotowego, pozostają przy tym nienaruszone. Jeśli zostaną w drodze ustawy


federalnej nałożone na kraje dodatkowe wydatki albo odebrane przychody, to


dodatkowe obciążenie może być w drodze ustawy federalnej, wymagającej zgody


Rady Federalnej, wyrównane także przez dotacje finansowe Federacji, jeśli jest


ono ograniczone do krótkiego okresu. W ustawie należy ustalić zasady obliczania


tych dotacji finansowych oraz ich rozdziału na kraje.


(5) Gminy otrzymują we wpływach z podatku dochodowego udział, który


powinien być przekazywany przez kraje ich gminom na podstawie świadczeń ich


mieszkańców w zakresie podatku dochodowego. Szczegóły określa ustawa


federalna, która wymaga zgody Rady Federalnej. Ustawa może określić, że gminy


ustalają stawki udziału gmin.


(6) Wpływy z podatku realnych przypada gminom, wpływy z lokalnych


podatków od konsumpcji i od luksusu przypadają gminom albo, stosownie do


ustawodawstwa krajowego, związkom gmin. Gminom należy przyznać prawo do


ustalania stawek podatków realnych w ramach ustaw. Jeśli nie ma gmin w kraju, to


wpływy z podatków realnych i lokalnych, podatków konsumpcyjnych i od luksusu


przypada temu krajowi. Federacja i kraje mogą przez repartycję uczestniczyć we


wpływach z podatku od działalności wytwórczej. Szczegóły repartycji określa


ustawa federalna, wymagająca zgody Rady Federalnej. Stosownie do


ustawodawstwa krajowego podstawą wymiaru repartycji mogą zostać podatki


realne i udział gmin we wpływach z podatku dochodowego.


(7) Z udziału krajów w łącznych wpływach z podatków wspólnych przypada


gminom i związkom gmin łącznie udział procentowy, określony przez


ustawodawstwo krajowe. Ponadto ustawodawstwo krajowe określa, czy i w jakim


stopniu przypadają gminom (związkom gmin) wpływy z podatków krajowych.


(8) Jeśli Federacja spowoduje powstanie w poszczególnych krajach lub


gminach (związkach gmin) specjalnych urządzeń, które w krajach lub gminach


(związkach gmin) staną się powodem bezpośrednio większych wydatków lub


mniejszych przychodów (specjalne obciążenia), to Federacja zapewnia konieczną


kompensację, jeśli i o ile nie można wymagać od krajów lub gmin (związków gmin),


aby ponosiły te specjalne obciążenia. Świadczenia odszkodowawcze dla osób


trzecich i korzyści finansowe krajów lub gmin (związków gmin) powstające jako


skutek tych urządzeń, zostaną uwzględnione przy kompensacji.


(9) Za przychody i wydatki krajów w rozumieniu niniejszego artykułu uważa


się również wpływy i przychody gmin (związków gmin).