Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 106a


Od 1 stycznia 1996 r. krajom przysługuje dla publicznej komunikacji osobowej


kwota z przychodów podatkowych. Szczegóły reguluje ustawa federalna, która


wymaga zgody Rady Federalnej. Kwota stosownie do zdania 1 pozostaje


nieuwzględniona przy wymiarze siły finansowej stosownie do artykułu 107 ust. 2.