Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 107


(1) Wpływy z podatków krajowych i udział krajów we wpływach z podatku


dochodowego i z podatku od korporacji przypada po szczególnym krajom w


zakresie, w jakim podatki te zostały pobrane przez władze finansowe na ich


obszarze (wpływy lokalne). W drodze ustawy federalnej, wymagającej zgody Rady


Federalnej, należy w odniesieniu do podatku od korporacji i podatku od


wynagrodzeń wydać szczegółowe postanowienia o rozgraniczeniu, jak również o


sposobie i wielkości rozłożenia lokalnych wpływów. Ustawa ta może zawierać


również postanowienia o rozgraniczeniu i rozłożeniu lokalnych wpływów z innych


podatków. Udział krajów we wpływach z podatku obrotowego przypada


poszczególnym krajom stosownie do liczby ich mieszkańców; do wysokości pewnej


części, najwyżej jednak jednej czwartej tego udziału krajów, mogą być


przewidziane w drodze ustawy federalnej, wymagającej zgody Rady Federalnej,


udziały dochodowe dla krajów, których przychody na jednego mieszkańca z


podatków krajowych, z podatku dochodowego i podatku od korporacji są niższe niż


przeciętne w krajach.


(2) W drodze ustawy należy zapewnić stosowną kompensację zróżnicowanej


siły finansowej krajów; należy przy tym uwzględnić siłę finansową i potrzeby


finansowe gmin (związków gmin). Założenia roszczeń kompensacyjnych krajów


uprawnionych do kompensacji i zobowiązania kompensacyjne krajów


obowiązanych do kompensacji, jak również kryteria wysokości świadczeń


kompensacyjnych należy określić w ustawie. Może ona również postanowić, że


Federacja zapewnia ze swoich środków krajom słabym gospodarczo dotacje do


pokrycia ich ogólnych potrzeb finansowych (dotacje uzupełniające).