Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 108


(1) Cła, monopole finansowe, podatki od konsumpcji, regulowane w drodze


ustaw federalnych, łącznie z podatkiem obrotowym od przewozu i daninami w


ramach Wspólnot Europejskich są administrowane przez federalne władze


finansowe. Strukturę tych władz reguluje ustawa federalna. Kierowników władz


szczebla średniego należy powoływać za wiedzą rządów krajowych.


(2) Pozostałe podatki są administrowane przez władze finansowe krajów.


Struktura tych władz i jednolite kształcenie urzędników mogą być uregulowane w


drodze ustawy federalnej, wymagającej zgody Rady Federalnej. Kierowników


władz szczebla średniego należy powoływać w porozumieniu z Rządem


Federalnym.


(3) Jeśli władze finansowe krajów administrują podatkami, które w całości lub


w części przypadają Federacji, to działają one na zlecenie Federacji. Artykuł 85


ust. 3 i 4 obowiązuje z tym, że w miejsce Rządu Federalnego działa Federalny


Minister Finansów.


(4) Ustawa federalna, wymagająca zgody Rady Federalnej, może przewidzieć


odnośnie do administrowania podatkami współdziałanie federalnych i krajowych


władz finansowych, jak również odnośnie do podatków, które są wymienione w


ustępie 1, administrowanie przez krajowe władze finansowe, a odnośnie do innych


podatków administrowanie przez federalne władze finansowe, jeśli i o ile w ten


sposób znacznie polepszy się i ułatwi wykonywanie ustaw podatkowych. Odnośnie


do podatków przypadających wyłącznie gminom (związkom gmin) kraje mogą


przekazać w całości lub w części administrowanie przysługujące władzom


finansowym krajów, gminom (związkom gmin).


(5) Postępowanie, które ma być stosowane przez federalne władze


finansowe, reguluje ustawa federalna. Postępowanie, które ma być stosowane


przez krajowe władze finansowe i w przypadkach z ustępu 4 zdanie 2 przez gminy


(związki gmin) może regulować ustawa federalna za zgodą Rady Federalnej.


(6) Sądownictwo finansowe reguluje jednolicie ustawa federalna.


(7) Rząd Federalny może wydać powszechne przepisy administracyjne za


zgodą Rady Federalnej, o ile administrację sprawują władze finansowe krajów lub


gmin (związków gmin).