Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 109


(1) Federacja i kraje są w dziedzinie swojej gospodarki budżetowej


samodzielne i wzajemnie niezależne.


(2) Federacja i kraje winny w swojej gospodarce budżetowej uwzględniać


wymagania równowagi ogólnogospodarczej.


(3) Ustawa federalna, wymagająca zgody Rady Federalnej, może ustanowić


odpowiadające koniunkturze zasady gospodarki budżetowej oraz zasady


wieloletniego planowania finansowego.


(4) Dla obrony przed zakłóceniami równowagi ogólnogospodarczej mogą być


wydane w drodze ustawy federalnej, wymagającej zgody Rady Federalnej przepisy


dotyczące:


1. sum maksymalnych, warunków i kolejności terminów przyjmowania kredytów


przez korporacje terytorialne i związki celowe i oraz


2. zobowiązań Federacji i krajów do utrzymywania w Niemieckim Banku


Federalnym nie oprocentowanych wkładów (rezerwy do wyrównania


koniunktury).


Upoważnienia do wydania rozporządzeń mogą być udzielane tylko Rządowi


Federalnemu. Rozporządzenia wymagają zgody Rady Federalnej. Należy je


uchylić, jeśli tego zażąda Parlament Federalny, szczegóły określa ustawa


federalna.