Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 11


(1) Wszyscy Niemcy korzystają ze swobody wyboru miejsca pobytu na całym


obszarze federalnym.


(2) Prawo to może być ograniczone tylko ustawą lub na podstawie ustawy i


tylko w tych przypadkach, gdy nie istnieje wystarczająca podstawa bytu, przez co


powstałyby dla ogółu szczególne obciążenia, albo gdy wymaga tego ochrona


przed niebezpieczeństwem grożącym istnieniu lub wolnościowemu


demokratycznemu porządkowi ustrojowemu Federacji lub któregoś kraju,


zwalczanie epidemii, katastrof żywiołowych lub szczególnie ciężkich


nieszczęśliwych wypadków, ochrony młodzieży przed zaniedbaniem albo


zapobieganie działalności przestępczej.