Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 110


(1) Wszystkie wpływy i wydatki Federacji należy umieścić w budżecie;


odnośnie do przedsiębiorstw federalnych i majątku specjalnego wystarczy umieścić


jedynie dotacje lub środki odprowadzone. Budżet należy zrównoważyć we


wpływach i wydatkach.


(2) Budżet ustala się na jeden rok lub więcej lat obrachunkowych z podziałem


na lata, przed rozpoczęciem pierwszego roku obrachunkowego w drodze ustawy


budżetowej. Dla części budżetu można przewidzieć, że obowiązują one w różnych


okresach, z podziałem na lata obrachunkowe.


(3) Projekt ustawy stosownie do ustępu 2 zdanie 1, jak również projekty


zmiany ustawy budżetowej i budżetu wnosi się do Parlamentu Federalnego z


równoczesnym skierowaniem do Rady Federalnej; Rada Federalna jest


uprawniona do zajęcia stanowiska wobec projektów ustawy w ciągu sześciu


tygodni, a wobec projektów zmian w ciągu trzech tygodni.


(4) Ustawa budżetowa może zawierać tylko przepisy, które odnoszą się do


wpływów i wydatków Federacji oraz do okresu, na który uchwalona jest ustawa


budżetowa. Ustawa budżetowa może postanowić, że przepisy tracą moc dopiero


po ogłoszeniu następnej ustawy budżetowej, albo w przypadku upoważnienia


stosownie do artykułu 115, w późniejszym czasie.