Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 111


(1) Jeśli do końca roku obrachunkowego nie zostanie w drodze ustawy


ustalony budżet na rok następny, to do chwili jego wejścia w życie Rząd Federalny


jest upoważniony do dokonywania wszystkich koniecznych wydatków do


a) utrzymania urządzeń istniejących na podstawie ustawy oraz przeprowadzenia


ustawowo uchwalonych przedsięwzięć,


b) wypełnienia prawnie uzasadnionych zobowiązań Federacji,


c) kontynuowanie budów, dostaw i innych świadczeń albo zapewnienia dalszej


pomocy dla tych celów, o ile w budżecie na rok ubiegły przyznane już były na


nie pewne kwoty.


(2) Jeśli oparte na specjalnej ustawie wpływy z podatków, danin i innych


źródeł lub wpływy z rezerwy środków obrotowych nie pokrywają wydatków


wymienionych w ustępie 1, Rząd Federalny może uruchomić w drodze kredytu


środki potrzebne do podtrzymania działalności gospodarczej do wysokości jednej


czwartej sumy końcowej poprzedniego budżetu.