Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 112


Ponadplanowe i pozaplanowe wydatki wymagają zgody Federalnego Ministra


Finansów. Może ona być udzielona jedynie w przypadku nieprzewidzianej i


nieodpartej potrzeby. Szczegóły może określić ustawa federalna.