< Konstytucja Niemiec

Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 113


(1) Ustawy, które podwyższają wydatki budżetowe zaproponowane przez


Rząd Federalny albo zawierają nowe wydatki lub spowodują wydatki w przyszłości


wymagają zgody Rządu Federalnego. To samo obowiązuje wobec ustaw, które


zawierają zmniejszenie wpływów albo spowodują je w przyszłości. Rząd Federalny


może zażądać, by Parlament Federalny odroczył uchwalenie tych ustaw. W tym


przypadku Rząd Federalny powinien w ciągu sześciu tygodni przekazać do


parlamentu Federalnego swoją opinię.


(2) Rząd Federalny może w ciągu czterech tygodni od uchwalenia przez


Parlament Federalny ustawy zażądać, by Parlament Federalny podjął na nowo


uchwałę.


(3) Jeśli ustawa doszła do skutku stosownie do artykułu 78, Rząd Federalny


może odmówić swej zgody jedynie w ciągu sześciu tygodni i tylko wtedy, gdy


wszczął uprzednio postępowanie stosownie do ustępu 1 zdanie 3 i 4 albo


stosownie do ustępu 2. Po upływie tego terminu uważa się, że zgoda została


udzielona.