Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 114


(1) Federalny Minister Finansowy powinien w ciągu następnego roku


obrachunkowego zdać Parlamentowi Federalnemu i Radzie Federalnej


sprawozdanie o wpływach i o wydatkach, jak również o majątku i zadłużeniach w


celu udzielenia Rządowi Federalnemu absolutorium.


(2) Federalna Izba Obrachunkowa, której członkowie posiadają niezawisłość


sędziowską, bada sprawozdanie, jak również gospodarność i prawidłowość


działalności budżetowej i gospodarczej. Izba ta powinna, poza Rządem


Federalnym, zdawać sprawozdanie corocznie bezpośrednio Parlamentowi


Federalnemu i Radzie Federalnej. W pozostałym okresie uprawnienia Federalnej


Izby Obrachunkowej reguluje ustawa federalna.