Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 115


(1) Zaciąganie kredytów, jak również przejmowanie rękojmi, gwarancji lub


innych poręczeń, które mogą spowodować wydatki w przyszłych latach


obrachunkowych, wymaga określonego lub możliwego do określenia, według


wysokości, upoważnienia przez ustawę federalną. Wpływy z kredytów nie mogą


przewyższać sumy wydatków na inwestycje zaplanowane w budżecie; wyjątki są


dopuszczalne jedynie w celu obrony przed zakłóceniami równowagi


ogólnogospodarczej. Szczegóły reguluje ustawa federalna.


(2) Odnośnie do majątku specjalnego Federacji można w drodze ustawy


federalnej dopuścić wyjątku od ustępu 1.