Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 115a


(1) Stwierdzenia, że obszar federalny został zbrojnie zaatakowany lub atak


taki bezpośrednio grozi (stan obrony), dokonuje Parlament Federalny za zgodą


Rady Federalnej. Stwierdzenie następuje na wniosek Rządu Federalnego i


wymaga większości dwóch trzecich oddanych głosów, a co najmniej większości


członków Parlamentu Federalnego.


(2) Jeśli sytuacja wymaga koniecznie natychmiastowego działania, a


nieprzezwyciężalne przeszkody uniemożliwiają zebranie się na czas Parlamentu


Federalnego lub jest on niezdolny do podejmowania uchwał, wówczas


stwierdzenia tego dokonuje Komisja Wspólna większością dwóch trzecich


oddanych głosów, a co najmniej większością swoich członków.


(3) Stwierdzenie jest ogłoszane przez Prezydenta Federalnego w Federalnym


Dzienniku Ustaw stosownie do artykułu 82. Jeśli nie jest to w odpowiednim czasie


możliwe, ogłoszenie następuje w inny sposób; należy je ponowić w Federalnym


Dzienniku Ustaw, gdy tylko pozwolą na to okoliczności.


(4) Jeśli obszar federalny zostanie zbrojnie zaatakowany, a właściwe organy


federalne nie są w stanie stwierdzić tego natychmiast stosownie do ustępu 1


zdanie 1, to uważa się to stwierdzenie za dokonane i ogłoszone z chwilą, gdy


rozpoczął się atak. Datę tę ogłasza Prezydent Federalny, gdy tylko okoliczności na


to pozwolą.


(5) Jeśli ogłoszono stwierdzenie o zaistnieniu stanu obrony, a obszar


federalny został zbrojnie zaatakowany. Prezydent Federalny może za zgodą


Parlamentu Federalnego składać międzynarodowoprawne oświadczenia o


istnieniu stanu obrony. W sytuacji wymienionej w ustępie 2 w miejsce Parlamentu


Federalnego wstępuje Komisja Wspólna