Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 115c


(1) W stanie obrony Federacja ma prawo ustawodawstwa konkurencyjnego


także w dziedzinach, które należą do kompetencji ustawodawczej krajów. Ustawy


te wymagają zgody Rady Federalnej.


(2) Jeśli okoliczności w czasie trwania stanu obrony tego wymagają, ustawa


federalna dla stanu obrony może:


1. przy wywłaszczeniach uregulować odszkodowania tymczasowo odmiennie od


artykułu 14 ustęp 3 zdanie 2,


2. przy pozbawieniu wolności ustalić inny termin niż przewidziany w artykule 104


ustęp 2 zdanie 3 i ustęp 3 zdanie 1, najwyżej jednak termin czterech dni w


przypadku, gdy sędzia nie mógł działać w terminie obowiązującym w


normalnym czasie.


(3) Jeśli to konieczne dla odparcia trwającego lub bezpośrednio grożącego


ataku, administracja i finanse Federacji i krajów mogą w przypadku stanu obrony


być uregulowane ustawą federalną za zgodą Rady Federalnej odmiennie od


postanowień rozdziałów VIII, VIIIa i X, przy czym należy zachować zdolność do


życia krajów, gmin i związków gmin, szczególnie pod wzglądem finansowym.


(4) Ustawy federalne, o których mowa w ustępach 1 i 2 pkt 1, mogą być dla


przygotowania ich wykonania stosowane już przed zaistnieniem stanu obrony.