Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 115d


(1) Dla ustawodawstwa Federacji obowiązuje w stanie obrony odmiennie od


artykułu 76 ustęp 2, artykułu 77 ustęp 1 zdanie 2 i ustęp 2 do 4, artykułu 78 i


artykułu 82 ustęp 1 regulacja z ustępów 2 i 3.


(2) Projekty ustaw Rządu Federalnego, określone przezeń jako pilne, należy


jednocześnie z wniesieniem ich do Parlamentu Federalnego przesłać Radzie


Federalnej. Parlament Federalny i Rada Federalna bezzwłocznie obradują nad


tymi projektami wspólnie. Jeśli dla jakiejś ustawy konieczna jest zgoda Rady


Federalnej, to dla dojścia ustawy do skutku konieczna jest zgoda większości


głosów Rady. Szczegóły określa regulamin, uchwalony przez Parlament Federalny


i wymagający zgody Rady Federalnej.


(3) Dla ogłoszenia ustaw obowiązuje odpowiednio artykuł 115a ust. 3 zdanie 2.