Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 115e


(1) Jeśli w stanie obrony Komisja Wspólna stwierdzi większością dwóch


trzecich oddanych głosów, a co najmniej większością swoich członków, że


nieprzezwyciężalne przeszkody uniemożliwiają zebranie się na czas Parlamentu


Federalnego albo, że nie jest on zdolny do podejmowania uchwał, to Komisja


Wspólna wstępuje w miejsce Parlamentu Federalnego i Rady Federalnej oraz


korzysta jednolicie z ich praw.


(2) Ustawa Komisji Wspólnej nie może ani zmienić, ani w całości lub w części


uchylić Ustawy Zasadniczej albo zawiesić jej stosowania. Do wydawania ustaw


stosownie do artykułu 23 ust. 1 zdanie 2, artykułu 24 ust. 1 lub artykułu 29 nie jest


uprawniona Komisja Wspólna.