Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 115f


(1) W stanie obrony Rząd Federalny może, jeśli wymagają tego okoliczności:


1. użyć Federalnej Straży Granicznej na całym obszarze federalnym;


2. dawać instrukcje, poza administracją federalną, także rządom krajowym i jeśli


uzna on to za pilne, władzom krajowym oraz przekazać te uprawnienia


wyznaczonym przez siebie członkom rządów krajowych.


(2) O podjętych stosownie do ustępu 1 przedsięwzięciach należy


bezzwłocznie powiadomić Parlament Federalny, Radę Federalną i Komisję


Wspólną.