Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 115g


Konstytucyjna pozycja i wypełnianie konstytucyjnych zadań przez Federalny


Trybunał Konstytucyjny i jego sędziów nie mogą być naruszone. Ustawa Komisji


Wspólnej może zmieniać ustawę o Federalnym Trybunale Konstytucyjnym tylko o


tyle, o ile jest to zdaniem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego niezbędne dla


utrzymania zdolności do jego funkcjonowania. Aż do wydania takiej ustawy


Federalny Trybunał Konstytucyjny może podjąć niezbędne środki zapewniające mu


zdolność do pracy. Uchwały, o których mowa w zdaniu 2 i w zdaniu 3, podejmuje


Federalny Trybunał Konstytucyjny większością obecnych sędziów.