Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 115h


(1) Kadencje Parlamentu Federalnego oraz przedstawicielstw ludowych


krajów, upływające w czasie trwania stanu obrony, kończą się w sześć miesięcy po


zakończeniu stanu obrony. Kadencja Prezydenta Federalnego, upływająca w


czasie trwania stanu obrony, jak również pełnienie przez Prezydenta Rady


Federalnej obowiązków Prezydenta Federalnego w przypadku przedterminowego


złożenia przez niego urzędu, kończą się w dziewięć miesięcy po zakończeniu


stanu obrony. Kadencja członka Federalnego Trybunału Konstytucyjnego,


upływająca w czasie trwania stanu obrony, kończy się w sześć miesięcy po


zakończeniu stanu obrony.


(2) Jeżeli będzie konieczny nowy wybór Kanclerza Federalnego przez


Komisję Wspólną, to wybiera ona nowego Kanclerza Federalnego większością


swoich członków; Prezydent Federalny przedkłada Komisji Wspólnej swoją


propozycję. Komisja Wspólna może wyrazić wotum nieufności Kanclerzowi


Federalnemu tylko w ten sposób, iż większością dwóch trzecich swoich członków


wybierze jego następcę.


(3) W czasie trwania stanu obrony rozwiązanie Parlamentu Federalnego jest


wykluczone.