Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 115i


(1) Jeśli właściwe organy federalne nie są w stanie przedsięwzięć


koniecznych środków dla odparcia niebezpieczeństwa, a sytuacja wymaga


nieodparcie natychmiastowego i samodzielnego działania w poszczególnych


częściach obszaru federalnego, rządy krajów lub przez nie wyznaczone władze lub


pełnomocnicy są uprawnieni do przedsięwzięcia w zakresie swoich kompetencji


środków przewidzianych w artykule 115f ustęp 1.


(2) Środki, o których mowa w ustępie 1, mogą być w każdej chwili uchylone


przez Rząd Federalny, a w stosunku do władz krajowych i niższych władz


federalnych także przez premierów krajów.