Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 115j


(1) Parlament Federalny może każdorazowo za zgodą Rady Federalnej


uchylić ustawy Komisji Wspólnej. Rada Federalna może zażądać, aby Parlament


Federalny podjął w tej sprawie uchwałę. Inne środki podjęte przez Komisję


Wspólną lub Rząd Federalny dla odparcia niebezpieczeństwa należy uchylić, jeśli


Parlament Federalny i Rada Federalna tak postanowią.


(2) Parlament Federalny może za zgodą Rady Federalnej każdorazowo


ogłosić w formie uchwały opublikowanej przez Prezydenta Federalnego stan


obrony za zakończony. Rada Federalna może zażądać, aby Parlament Federalny


podjął w tej sprawie uchwałę. Stan obrony należy bezzwłocznie ogłosić za


zakończony, jeśli przestały istnieć warunki przewidziane dla jego stwierdzenia.


(3) O zawarciu pokoju decyduje ustawa federalna.