Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 115k


(1) Ustawy, o których mowa w artykułach 115c, 115e i 115g oraz


rozporządzenia wydawane na podstawie tych ustaw, zawieszają w czasie ich


stosowania prawo z nimi sprzeczne. Nie dotyczy to wcześniejszego prawa


wydanego na podstawie artykułów 115c, 115e i 115g.


(2) Ustawy uchwalone przez Komisję Wspólną i rozporządzenia wydane na


podstawie tych ustaw przestają obowiązywać najpóźniej w sześć miesięcy po


zakończeniu stanu obrony.


(3) Ustawy, które zawierają uregulowania odmienne niż w artykułach 91a,


91b, 104a, 106 i 107, obowiązują najdalej do końca drugiego roku


obrachunkowego, który następuje po zakończeniu stanu obrony. Mogą one być po


zakończeniu stanu obrony zmienione przez ustawę federalną za zgodą Rady


Federalnej, aby doprowadzić do regulacji zgodnej z rozdziałami VIIIa i X.