Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 117


(1) Prawo sprzeczne z artykułem 3 ustęp 2 pozostaje w mocy do chwili jego


dostosowania do tego postanowienia Ustawy Zasadniczej, jednak nie dłużej niż do


31 marca 1953 r.


(2) Ustawy ograniczające prawo swobody wyboru miejsca pobytu z uwagi na


obecny brak pomieszczeń, pozostają w mocy aż do chwili ich uchylenia przez


ustawę federalną.