Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 119


W sprawach uciekinierów i wypędzonych, szczególnie co do ich


rozmieszczenia w krajach, Rząd Federalny może do chwili federalnej regulacji


ustawowej wydawać za zgodą Rady Federalnej rozporządzenia z mocą ustawy. W


szczególnych przypadkach Rząd Federalny może zastać upoważniony do


wydawania konkretnych instrukcji. Instrukcje winny być kierowane do naczelnych


władz krajowych, chyba że istnieje niebezpieczeństwo zwłoki.