Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 120


(1) Federacja ponosi nakłady z tytułu kosztów okupacyjnych oraz pozostałe


wewnętrzne i zewnętrzne ciężary będące następstwem wojny stosownie do


szczegółowego postanowienia ustaw federalnych. O ile ciężary będące


następstwem wojny zostały do 1 października 1969 r. uregulowane w drodze ustaw


federalnych. Federacja i kraje we wzajemnych stosunkach ponoszą nakłady


stosownie do tych ustaleń. O ile nakłady związane z ciężarami będącymi


następstwem wojny, które ani nie zostały uregulowane, ani nie zostaną


uregulowane w ustawach federalnych, były do 1 października 1965 r. ponoszone


przez kraje, gminy (związki gmin) albo inne podmioty, które wykonują zadania


krajów i gmin, to Federacja nie jest zobowiązana do przejęcia nakładów tego


rodzaju także po tym terminie. Federacja pokrywa subwencje do ciężarów


ubezpieczenia społecznego z uwzględnieniem ubezpieczenia od bezrobocia i


pomocy dla bezrobotnych. Ustanowione w niniejszym ustępie rozłożenie ciężarów


będących następstwem wojny między Federację i kraje nie narusza ustawowej


regulacji roszczeń odszkodowawczych z tytułu następstw wojny.


(2) Wpływy przechodzą na Federację w tej samej chwili, w jakiej Federacja


przejmuje wydatki.