Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 120a


(1) Ustawy służące przeprowadzeniu kompensaty ciężarów mogą za zgodą


Rady Federalnej postanawiać, że w dziedzinie świadczeń kompensacyjnych będą


one wykonywane w części przez Federację, a w części na zlecenie Federacji przez


kraje oraz że przysługujące w tym zakresie na podstawie artykułu 85 uprawnienia


Rządu Federalnego lub właściwych naczelnych władz federalnych będą w całości


lub w części przekazane Federalnemu Urzędowi Kompensacyjnemu. Federalny


Urząd Kompensacyjny nie potrzebuje przy wykonywaniu tych uprawnień zgody


Rady Federalnej; jego instrukcje mają być kierowane, wyjąwszy pilne przypadki, do


naczelnych władz krajowych (krajowych urzędów kompensacyjnych).


(2) Artykuł 87 ustęp 3 zdanie 2 pozostaje nienaruszony.