Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 121


Większością członków Parlamentu Federalnego i Zgromadzenia Federalnego


w rozumieniu niniejszej Ustawy Zasadniczej jest większość ustawowej liczby


członków.