Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 122


(1) Poczynając od chwili zebrania się Parlamentu Federalnego ustawy są


uchwalane wyłącznie przez władze ustawodawcze przewidziane w niniejszej


Ustawie Zasadniczej.


(2) Ciała ustawodawcze oraz współdziałające doradczo w ustawodawstwie,


których właściwość kończy się stosownie do ustępu 1, ulegają z tą chwilą


rozwiązaniu.