Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 123


(1) Prawo z okresu przed zebraniem się Parlamentu Federalnego obowiązuje


nadal, o ile nie jest sprzeczne z Ustawą Zasadniczą.


(2) Układy państwowe zawarte przez Rzeszę Niemiecką, których


przedmiotem są sprawy należące według niniejszej Ustawy Zasadniczej do


właściwości ustawodawstawa krajowego, o ile są ważne i nadal obowiązujące w


świetle powszechnych zasad prawnych, pozostają w mocy z zachowaniem


wszystkich praw i zastrzeżeń uczestników, dopóki nie zostaną zawarte nowe


układy państwowe przez organy właściwe według niniejszej Ustawy Zasadniczej


albo do czasu, gdy w inny sposób nie wygasną na podstawie zawartych w nich


postanowień.