Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 129


(1) Jeśli przepisy prawne obowiązujące nadal jako prawo federalne


przewidują uprawnienia do wydawania rozporządzeń albo powszechnych


przepisów administracyjnych, jak również do dokonywania aktów


administracyjnych, to przechodzi ono na rzeczowo dotąd właściwe organy. W


przypadkach wątpliwych decyduje Rząd Federalny w porozumieniu z Radą


Federalną; decyzję należy ogłosić.


(2) Jeśli przepisy prawne obowiązujące nadal jako prawo krajowe przewidują


takie uprawnienie, to jest ono wykonywane przez organy właściwe według prawa


krajowego.


(3) Jeśli przepisy prawne w rozumieniu ustępów 1 i 2 uprawniają do ich


zmiany lub uzupełnienia albo wydania przepisów prawnych w miejsce ustaw, to


wówczas uprawnienia te wygasają.


(4) Przepisy ustępów 1 i 2 stosuje się odpowiednio, jeśli przepisy prawne


powołują się na przepisy już nie obowiązujące bądź na nie istniejące już instytucje.