Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 13


(1) Mieszkanie jest nienaruszalne.


(2) Przeszukania mogą być zarządzone tylko przez sędziego, a w przypadku,


gdy istnieje niebezpieczeństwo zwłoki, także przez inne organy przewidziane w


ustawach i przeprowadzone tylko w sposób tam określony.


(3) Naruszenia i ograniczenia mogą poza tym nastąpić dla odwrócenia


powszechnego niebezpieczeństwa lub zagrożenia życia poszczególnych osób, a


na podstawie ustawy także dla zapobieżenia nagłym zagrożeniom bezpieczeństwa


i porządku publicznego, a zwłaszcza dla usunięcia braku pomieszczeń, dla


zwalczania niebezpieczeństwa epidemii lub dla ochrony zagrożonych


młodocianych.