Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 130


(1) Organy administracji oraz inne instytucje służące publicznej administracji i


wymiarowi sprawiedliwości, nie oparte na prawie krajowym albo na układach


państwowych między krajami, jak również Zjednoczenie Kolei


Południowozachodnioniemieckich oraz Rada Administracyjna Poczty i


Telekomunikacji francuskiej strefy okupacyjnej podlegają Rządowi Federalnemu.


Reguluje on za zgodą Rady Federalnej ich przejęcie, rozwiązanie bądź likwidację.


(2) Najwyższym przełożonym dyscyplinarnym członków tych administracji lub


instytucji jest właściwy minister federalny.


(3) Korporacje i zakłady prawa publicznego nie podlegające bezpośrednio


krajom lub nie oparte na układach państwowych zawartych między krajami


podlegają nadzorowi właściwej naczelnej władzy federalnej.