Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 132


(1) Urzędnicy i sędziowie, którzy do czasu wejścia w życie niniejszej Ustawy


Zasadniczej są dożywotnio zatrudnieni, mogą w ciągu sześciu miesięcy od czasu


pierwszego zebrania się Parlamentu Federalnego być przeniesieni w stan


spoczynku, w stan nieczynny lub na stanowisko, na którym przewidziane jest


niższe uposażenie służbowe, jeśli nie posiadają oni kwalifikacji osobistych i


zawodowych do zajmowanego stanowiska. Przepis ten stosuje się odpowiednio do


pracowników, których stosunek służbowy nie podlega wypowiedzeniu. W stosunku


do pracowników, których stosunek służbowy podlega wypowiedzeniu, mogą być w


tym samym terminie uchylone terminy wypowiedzenia przewidziane w regulacji


taryfikatorowej.


(2) Postanowienie to nie ma zastosowania do funkcjonariuszy służby


publicznej, których nie dotyczą przepisy o .wyzwoleniu od narodowego socjalizmu i


militaryzmu. lub którzy zostali uznani za prześladowanych przez narodowy


socjalizm, o ile nie istnieje ważna przyczyna natury osobistej.


(3) Osobom zainteresowanym przysługuje droga prawna stosownie do


artykułu 19 ustęp 4.


(4) Szczegóły określa rozporządzenie Rządu Federalnego, wymagające


zgody Rady Federalnej.