Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 135


(1) Jeśli w czasie po 8 maja 1945 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszej


Ustawy Zasadniczej zmieniła się przynależność krajowa jakiegoś obszaru, to


wówczas znajdujący się na tym obszarze majątek kraju, do którego obszar należał,


staje się majątkiem kraju, do którego należy obszar obecnie.


(2) Majątek nie istniejących już krajów lub nie istniejących już innych


korporacji i zakładów prawa publicznego, jeśli zgodnie ze swym pierwotnym


przeznaczeniem służył głównie zadaniom administracyjnym bądź jeśli według


obecnego, nie tylko przejściowego wykorzystania służy głównie zadaniom


administracyjnym, przechodzi na ten kraj bądź korporację bądź zakład prawa


publicznego, które obecnie te zadania spełniają.


(3) Majątek nieruchomy nie istniejących już krajów przechodzi łącznie z


przynależnościami, o ile nie należy on już do majątku w rozumieniu ustępu 1, na


kraj, na którego obszarze jest położony.


(4) Jeśli wymaga tego ważny interes Federacji bądź szczególny interes


jakiegoś obszaru, może być wprowadzone w drodze ustawy federalnej


uregulowanie odmienne od przewidzianych w ustępach od 1 do 3.


(5) Ponadto sukcesja prawna i podział majątku, jeśli nie nastąpiły do 1


stycznia 1952 r. w drodze porozumienia między zainteresowanymi krajami bądź


korporacjami bądź zakładami prawa publicznego, zostaną uregulowane przez


ustawę federalną, wymagającą zgody Rady Federalnej.


(6) Udziały byłego kraju Prus w przedsiębiorstwach prawa prywatnego


przechodzą na Federację. Szczegóły reguluje ustawa federalna, która może


również zawierać odmienne postanowienia.


(7) Jeśli majątkiem, który przypadałby krajowi albo korporacji bądź zakładowi


prawa publicznego w myśl ustępów od 1 do 3, uprawniony w świetle tych


przepisów zadysponował w drodze ustawy krajowej lub na podstawie ustawy


krajowej bądź w inny sposób przed wejściem w życie niniejszej Ustawy


Zasadniczej, to uważa się, że przejęcie tego majątku nastąpiło przed tym


zadysponowaniem.