Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 135a


(1) Ustawodawstwo federalne, przewidziane w artykule 134 ustęp 4 i w


artykule 135 ustęp 5, może także postanawiać, że nie będą wypełnione lub będą


wypełnione w niepełnej wysokości:


1. zobowiązania Rzeszy, jak i zobowiązania byłego kraju Prus i innych nie


istniejących już korporacji i zakładów prawa publicznego,


2. zobowiązania Federacji lub innych korporacji i zakładów prawa publicznego,


które pozostają w związku z przejściem wartości majątkowych w myśl artykułów


89, 90, 134 i 135, oraz zobowiązania tych przedmiotów prawa, które opierają


się na aktach podmiotów prawa wymienionych w punkcie 1,


3. zobowiązania krajów i gmin (związków gmin), powstałe z aktów podjętych przez


te podmioty prawa przed 1 sierpnia 1945 r., dla przeprowadzenia zarządzeń


władz okupacyjnych albo dla usunięcia uwarunkowanego wojną stanu wyższej


konieczności w ramach ciążących na Rzeszy lub przez Rzeszę przekazanych


zadań administracyjnych.


(2) Ustęp 1 stosuje się odpowiednio do zobowiązań Niemieckiej Republiki


Demokratycznej lub jej przedstawicieli prawnych, jak również do zobowiązań


Federacji i innych korporacji i zakładów prawa publicznego, które mają związek z


przejściem wartości majątkowych Niemieckiej Republiki Demokratycznej na


Federację, kraje lub gminy oraz do zobowiązań, które polegają na


przedsięwzięciach Niemieckiej Republiki Demokratycznej lub jej przedstawicieli


prawnych.