Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 136


(1) Rada Federalna zbierze się po raz pierwszy w dniu pierwszego zebrania


się Parlamentu Federalnego.


(2) Do czasu wyboru pierwszego Prezydenta Federalnego uprawnienia jego


wykonuje Prezydent Rady Federalnej. Nie przysługuje mu prawo rozwiązania


Parlamentu Federalnego.