Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 137


(1) Bierne prawo wyborcze urzędników, pracowników służby publicznej,


żołnierzy zawodowych, terminowych żołnierzy ochotniczych i sędziów w Federacji,


w krajach i w gminach może być ograniczone ustawowo.


(2) Dla wyborów do pierwszego Parlamentu Federalnego, do pierwszego


Zgromadzenia Federalnego i dla wyboru pierwszego Prezydenta Federalnego


Republiki Federalnej obowiązuje ustawa wyborcza, którą uchwali Rada


Parlamentarna.


(3) Uprawnienie przysługujące w myśl artykułu 41 ustęp 2 Federalnemu


Trybunałowi Konstytucyjnemu wykonuje do czasu jego utworzenia Wyższy Sąd


Niemiecki Zjednoczonego Obszaru Gospodarczego, który orzeka stosownie do


swojego regulaminu proceduralnego.