Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 139


Postanowienia niniejszej Ustawy Zasadniczej nie naruszają przepisów


prawnych wydanych w celu .wyzwolenia narodu niemieckiego od narodowego


socjalizmu i militaryzmu..