Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 14


(1) Zapewnia się prawo własności i prawo dziedziczenia. Ich treść i granice


określają ustawy.


(2) Własność zobowiązuje korzystanie z niej winno zarazem służyć dobru


ogółu.


(3) Wywłaszczenie jest dopuszczalne tylko dla dobra ogółu. Może ono


nastąpić tylko przez ustawę lub na podstawie ustawy, która reguluje sposób i


rozmiar odszkodowania. Odszkodowanie należy ustalić na podstawie sprawiedliwej


oceny interesów ogółu i osób zainteresowanych. W sporach o wysokość


odszkodowania przysługuje droga prawna przed sądami powszechnymi.