Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 140


Postanowienia artykułów 136, 137, 138, 139 i 141 niemieckiej konstytucji z 11


sierpnia 1919 r. stanowią część składową niniejszej Ustawy Zasadniczej.


Artykuł 141


Artykuł 7 ustęp 3 zdanie 1 nie ma zastosowania w kraju, w którym 1 stycznia


1949 r. obowiązywała inna regulacja prawa krajowego.