Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 143


(1) Prawo na obszarze wymienionym w artykule 3 układu zjednoczeniowego


może najdłużej do 31 grudnia 1992 r. różnić się od postanowień niniejszej Ustawy


Zasadniczej, o ile i jak długo na skutek odmiennych stosunków nie może jeszcze


osiągnąć pełnego dopasowania do porządku niniejszej Ustawy Zasadniczej.


Różnice nie mogą naruszać artykułu 19 ustęp 2 i muszą być zgodne z zasadami


wymienionymi w artykule 79 ustęp 3.


(2) Różnice w stosunku do rozdziałów II, VIII, VIIIa, IX, X i XI są dopuszczalne


najdłużej do 31 grudnia 1995 r.


(3) Niezależnie od ustępu 1 i 2, istnieje nadal artykuł 41 układu


zjednoczeniowego i regulacje dotyczące jej realizacji także o tyle, gdy przewidują


one, że naruszenia własności na obszarze wymienionym w artykule 3 tego układu


nie mają już miejsca (nie dochodzą do skutku).