Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 143a


(1) Federacja ma wyłączne ustawodawstwo w sprawach, które wynikają z


przekształcenia Kolei Federalnych prowadzonych w ramach administracji


federalnej w przedsiębiorstwo gospodarcze. Artykuł 87c ustęp 5 stosuje się


odpowiednio. Urzędnicy Kolei Federalnych mogą w drodze ustawy z zachowaniem


ich pozycji prawnej i odpowiedzialności pracodawcy zostać przydzieleni prywatnoprawnie


zorganizowanej Kolei Federacji do świadczenia usług.


(2) Ustawy stosownie do ustępu 1 wykonuje Federacja.


(3) Wykonanie zadań w zakresie osobowej komunikacji o lokalnym zasięgu


dotychczasowych Kolei Federalnych jest do 31 grudnia 1995 r. sprawą Federacji.


Dotyczy to także odpowiednich zadań administracji ruchu kolejowego. Szczegóły


zostaną uregulowane w drodze ustawy federalnej, która wymaga zgody Rady


Federalnej.


Artykuł 143b


(1) Majątek specjalny Niemieckiej Poczty Federalnej zostanie przekształcony


na mocy ustawy federalnej w przedsiębiorstwo o prywatnej formie prawnej.


Federacja posiada wyłączne ustawodawstwo we wszystkich z tego wynikających


sprawach.


(2) Istniejące przed przekształceniem wyłączne prawa Federacji mogą zostać


w drodze ustawy federalnej nadane na czas przejściowy przedsiębiorstwom


pochodzącym z Niemieckiej Poczty Federalnej SŁUŻBA POCZTOWA i z


Niemieckiej Poczty Federalnej TELEKOM. Z większości kapitałowej w


przedsiębiorstwie sukcesyjnym Niemieckiej Poczty Federalnej SŁUŻBA


POCZTOWA wolno Federacji zrezygnować najwcześniej w pięć lat po wejściu w


życie ustawy. Do tego wymaga się ustawy federalnej za zgodą Rady Federalnej.


(3) Urzędnicy federalni czynni w Niemieckiej Poczcie Federalnej zostaną


zatrudnieni z zachowaniem ich pozycji prawnej i odpowiedzialności pracodawcy w


prywatnych przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa wykonują uprawnienia


pracodawców. Szczegóły określa ustawa federalna.