Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 145


(1) Rada Parlamentarna stwierdza na posiedzeniu jawnym ze współudziałem


deputowanych Wielkiego Berlina przyjęcie niniejszej Ustawy Zasadniczej,


sporządza ją i ogłasza.


(2) Niniejsza Ustawa Zasadnicza wchodzi w życie z upływem dnia jej


ogłoszenia.


(3) Podlega ona opublikowaniu w Federalnym Dzienniku Ustaw.