Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>Artykuł 146


Niniejsza Ustawa Zasadnicza, która po dopełnieniu jedności i wolności


Niemiec obowiązuje w odniesieniu do całego Narodu Niemieckiego, utraci swoje


obowiązywanie w dniu, w którym wejdzie w życie konstytucja, która zostanie


uchwalona przez Naród Niemiecki w drodze wolnej decyzji.


Bonn nad Renem, w dniu 23 maja 1949 r.


Dr A denaue r


Prezydent Rady Parlamentarnej


Schő n felder Dr Sch ä fer


1. Wiceprezydent 2. Wiceprezydent


Tłumaczenie na język polski opublikowano za zgodą


Instytutu Zachodniego w Poznaniu