Konstytucje >> Konstytucja Niemiec >>


Artykuł 15


Grunty i ziemia, bogactwa naturalne i środki produkcji mogą być przez


ustawę, która reguluje sposób oraz rozmiar odszkodowania, przekształcone w celu


uspołecznienia we własność wspólną albo w inne formy wspólnej gospodarki.


Odnośnie do odszkodowania obowiązuje odpowiednio artykuł 14 ustęp 3 zdanie 3 i 4.